Strona5 - PRACOWNIA SUPERWIZJI

Przejdź do treści
SUPERWIZJA PRACY SOCJALNEJ

Superwizja pracy socjalnej jest usługą  świadczoną na rzecz pracowników instytucji pomocy społecznej. To metoda  uczenia, narzędzie rozwoju służące zdefiniowaniu i wyeliminowaniu  problemów pojawiających się w pracy z klientem. To dwustronny proces  pomagający poszerzyć świadomość, rozwijać umiejętności, osiągać lepsze  wyniki.
Celem superwizji pracy socjalnej  jest poprawa jakości pracy pracowników merytorycznych, zwiększenie  skuteczności pracy z rodziną oraz zadowolenia z wykonywanej pracy.
Superwizja  daje pracownikom możliwość analizy własnej pracy z klientem w gronie  innych specjalistów. Umożliwia szerszy wgląd we własne emocje związane z pracą na rzecz drugiego człowieka, daje bezpieczną płaszczyznę do uczenia się nowych rozwiązań. Jest miejscem na refleksje nad dylematami  etycznymi pojawiającymi się w pracy.
W dobie zwiększających się oczekiwań społecznych wobec pracowników socjalnych oraz innych grup zawodowych w obszarze szeroko rozumianego  wsparcia społecznego - asystentów rodziny, opiekunów i terapeutów w domach pomocy społecznej, pracowników organizacji pozarządowych z obszaru pomocy społecznej, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,  kuratorów, członków zespołów interdyscyplinarnych, wzrasta rola i znaczenie superwizji pracy socjalnej.
Superwizja  to rozwój, który umożliwia poprawę jakości pracy. Pomaga obiektywnie  ocenić swoje działania, spojrzeć z dystansu na własne postępowanie,  odpowiedzieć na pytania: „jak wykonuję swoją pracę”, „czy skutecznie  pomagam klientowi”.
Superwizja służy  również osobom kierującym organizacją pomocy społecznej - pomaga  podtrzymywać wśród personelu dążenie do realizacji celów organizacji,  pomaga w przestrzeganiu przepisów, ułatwia zachowanie standardów i norm zawodowych oraz utrzymuje dobre relacje pracownicze. Zatem jej rola jest  ogromna.
Wróć do spisu treści